Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Internering

Wat is internering?

Iemand met een psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking (in de wet gebruikt men de term ‘geestesstoornis’) die een misdrijf pleegt, zal daar niet altijd schuldig voor bevonden worden. Een rechter bepaalt of hij/zij door de psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking ‘ontoerekeningsvatbaar’ is en daardoor juridisch geen verantwoordelijkheid voor de gepleegde feiten kan opnemen. De rechter beslist om iemand te interneren met een dubbel doel: de maatschappij te beschermen en de nodige zorgen bieden aan die persoon, zodat die opnieuw een plaats kan innemen in de maatschappij.

Een nieuwe interneringswet

Sinds oktober 2016 is er een nieuwe interneringswet van kracht. Het beschermende karakter van de maatregel blijft het vertrekpunt van de nieuwe interneringswet. Voor het eerst in de Belgische geschiedenis wordt deze beschermingsmaatregel ook gekoppeld aan het recht op zorg. Deze individueel aangepaste zorg dient voorzien te worden in een zorgtraject waarbij elke stap in het teken staat van de behandeling en de re-integratie en waarbij tevens de veiligheid van de maatschappij in acht wordt genomen.

In de praktijk wordt na de feiten en bij een vermoeden van een psychische problematiek, zoals bijvoorbeeld psychose, een psychiater ingeschakeld die een psychiatrische diagnose kan stellen. Daarnaast zal de psychiater ook een uitspraak doen over het verband tussen de psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking en de gepleegde feiten, en over de mogelijkheid van een herhaling van de feiten. Indien een rechter vervolgens de persoon ontoerekeningsvatbaar verklaart, zal de man of vrouw niet gestraft worden maar een beschermingsmaatregel opgelegd krijgen, zodat hij of zij enkel met passende begeleiding terug naar de maatschappij kan. De Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) verwijst de persoon die geïnterneerd wordt naar de meest geschikte zorg, gaande van een ambulante behandeling in de maatschappij tot een opname in een hoog beveiligde setting. De keuze wordt onder meer bepaald door de aard van de psychiatrische problematiek, het risicoprofiel en het vereiste veiligheidsniveau.

Internering is een maatregel zonder definitieve einddatum. Op regelmatige tijdstippen evalueert de KBM het al dan niet voortzetten van de interneringsmaatregel alsook de wijze waarop. Wanneer iemand niet meer geplaatst dient te worden (dat kan onmiddellijk het geval zijn) zal de KBM een in vrijheidsstelling op proef uitspreken waarbij verschillende individuele voorwaarden opgelegd kunnen worden omtrent verblijfplaats, het volgen van een therapie, verbod om alcohol of drugs te gebruiken, of verbod op bepaalde plaatsen te komen etc…


Als de psychische kwetsbaarheid voldoende gestabiliseerd is, en het risico op een herhaling van nieuwe feiten gedaald is, kan de KBM beslissen de interneringsmaatregel te beëindigen.

Wist je dat...

internering geen straf is maar een maatregel die de maatschappij beschermt en de betrokken persoon voorziet van de nodige zorg?

internering niet betekent dat iemand steeds in een gesloten instelling verblijft? Sommigen verblijven op een halfopen afdeling of wonen zelfstandig, anderen in een psychiatrisch centrum of gevangenis.

het de rechter is die bepaalt of iemand geïnterneerd wordt? Dat gebeurt op advies van een expert-psychiater.

een geïnterneerde persoon die zijn/haar behandeling op een gespecialiseerde afdeling volledig doorloopt, minder kans loopt om te hervallen?

het gebruik van alcohol of drugs bij vele geïnterneerde personen een belangrijke factor is bij het plegen van de feiten?

internering een maatregel is zonder einddatum? Die kan daarom pas worden opgeheven wanneer de rechter oordeelt dat de psychische toestand voldoende gestabiliseerd is en betrokkene geen gevaar meer betekent voor de maatschappij.

sinds oktober 2016 een nieuwe interneringswet van kracht is? Vanaf dan kan een internering enkel uitgesproken worden wanneer door het gepleegde feit lichamelijke of geestelijke schade werd toegebracht aan een slachtoffer.

eind 2013 er nog 1.087 personen met interneringsstatuut in de gevangenissen verbleven? Momenteel zijn dat er nog slechts 543.

begin december 2017 er in België 3.421 personen geïnterneerd waren? Hiervan verbleven meer dan 2/3 buiten de gevangenis, in een ambulant of residentieel zorgtraject.

de grote meerderheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid nooit een misdrijf plegen?